Σχετικές Πρωτοβουλίες

GOOD Project

Οι συνέργειες είναι μια βασική δραστηριότητα του έργου GOOD, η οποία εξασφαλίζει ευρύ αντίκτυπο των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου GOOD, συνδέοντας το έργο με άλλες πρωτοβουλίες. Οι ειδικοί στόχοι των συνεργειών του έργου GOOD είναι οι ακόλουθοι

1.

Provide further elements for the scanning of promising Agroecological Weed Management (AWM) practices to be mapped,

2.

Enhance cross-project collaboration, promoting mutual evaluation of project activities and outcomes

3.

Join efforts on communication activities and dissemination of results among similar projects.

Project Synergies

EU-FarmBook

Framework: Horizon Europe

EU-FarmBook: supporting knowledge exchange between all AKIS actors in the European Union

CONSERWA

Framework: Horizon Europe

Evidence-based support for transition to agroecological weed management in diverse farming systems and European regions

Oper8

Framework: Horizon Europe

European Thematic Network for unlocking the full potential of Operational Groups on alternative weed control

AGROECOLOGY-TRANSECT

Framework: Horizon Europe

Trans-disciplinary approaches for systemic economic, ecological and climate change transitions

AGROSUS

Framework: Horizon Europe

Agroecological strategies for sustainable weed management in key European crops

AF4EU

Framework: Horizon Europe

Agroforestry Business Model Innovation Network

Agro

Framework: Horizon 2020

Ecology for Europe

D4AgEcol

Framework: Horizon Europe

Digitalization for Agroecology